Knauf Ceiling SolutionsKnauf Ceiling Solutions

Technika

Všeobecné montážní podmínky

Stavební připravenost

Podhled a stěnové obklady mohou být instalovány v prostorech s dokončenými omítkami, povrchovými úpravami a ostatními mokrými procesy (včetně tekutých izolací), se zabudovanými výplněmi otvorů. Systém vytápění by měl být v provozu a v místnostech by měla být zaručena pracovní teplota v rozmezí od 15 do 30°C. Relativní vzdušná vlhkost nesmí přesáhnout

 • pro kovové podhledy a podhledy s deskami AMF-Ecomin 70% r.v.v.
 • pro desky Heradesign® ve standardním provedení 80% r.v.v.
 • pro desky Heradesign® ve speciálním provedení BFA 90% r.v.v.
 • při použití desek AMF-Thermatex Feinfresko 90% r.v.v.
 • pro desky AMF-Thermatex bez perforace nebo s minimální perforací, AMF Thermaclean a desky ze skupiny AMF Acoustic Range 95% r.v.v.
 • desky AMF-Thermatex Aquatec a AMF-TOPIQ je možné s odpovídající konstrukcí použít do 100% r.v.v.

a to ani v případě poklesu teploty pod 15°C. Konstrukčně (vhodně dimenzovanou tepelnou izolací a vhodně umístěnou parotěsnou zábranou) a technicky (vytápěním a větráním) je nutno zabránit vzniku vodního kondenzátu. Při předpokládané vyšší relativní vlhkosti je nutno učinit další technická opatření (použít podhledové desky větší tloušťky, použít vyztužovací profily apod.). Zásadně je nutno zabránit prosakování vody z horních podlaží (nedokončeným střešním pláštěm, z dokončovaných mokrých procesů, instalací apod.) na již instalovaný podhled. Stejně tak je vhodné před osazením podhledu nebo obkladu ukončit všechny procesy, které jsou zdrojem prachu (vrtání, sekání větších prostupů, vedení apod.). Doporučuje se, aby byly dokončeny rozvody elektrické energie, vody, vzduchotechniky, sdělovací rozvody (EPS apod.) tak, aby bylo možno definitivně stanovit způsob řešení vyústění vedení, resp. průchody konstrukcí podhledu nebo obkladu. Rastrová světla se doporučuje osadit do podhledu před položením desek AMF, při použití ostatních druhů světel je vhodné koordinovat činnost elektroinstalační firmy tak, aby manipulaci s deskami zajišťovala firma provádějící podhledy. V případě provádění podhledů s požární odolností se doporučuje, aby při osazování vestavěných prvků (včetně čidel, bodových svítidel) pracovala firma montující podhledy v součinnosti s firmami zajišťujícími vestavované prvky. Vzhledem k tomu, že jsou všechny používané materiály finálně povrchově upraveny, doporučujeme chránit instalovaný podhled před mechanickým poškozením a před prachem.

Skladování materiálu

Dodaný materiál je nutno skladovat na rovné ploše v suchu a chladu, případné orosení na vnitřní straně obalové folie palety při dodání není na závadu. Pro případnou pozdější kontrolu se doporučuje u každé palety sledovat datum výroby uvedené na každém balení desek.

Je nutné zabránit použití desek s různými daty výroby v jedné ploše - mohou se vyskytnout odchylky v provedení povrchu, které jsou v souladu s kvalitativním standardem, ale vedle sebe v ploše mohou rušit.

Kartony s deskami nestavět na hranu, neházet s nimi ani nepouštět z větší výšky. Při manipulaci s částmi podhledové nebo obkladové konstrukce, které jsou finálně povrchově upravené, je nutno dbát na to, aby povrchová úprava těchto dílů nebyla poškozena, proto se doporučuje používat čisté bílé bavlněné rukavice (především u systémů se skrytou konstrukcí).
U jednoltivě balených dílů je možné stohovat maximálně 8 balení/kusů na sebe.

Návrh konstrukce

Návrh podhledových systémů AMF

Všeobecná pravidla pro návrh, zkoušení a provádění podhledů v interiérech budov upravuje harmonizovaná evropská norma ČSN EN 13 964.
Návrh podhledového systému musí být proveden tak, aby

 • bylo zajištěno, že veškeré zatížení (vlastní konstrukcí podhledu, dalšími díly vestavěnými do podhledu, položenými izolačními vrstvami, případně od upevněných svislých konstrukcí) je po celou dobu životnosti podhledu účinně co nejrychleji přeneseno do nosných konstrukčních dílů objektu;
 • bylo zajištěno takové provozní prostředí, ve kterém nevznikají podmínky pro tvorbu kondenzace vody a následně pro korozi nosných dílů podhledu

Pro montáž podhledů smí být použity pouze díly bez zjevné vady, to zajistí montážní firma kontrolou před osazením dílu. K provádění podhledových systémů je oprávněna zaškolená firma s platným „Potvrzením“ o zaškolení provedeném pracovníky Knauf Ceiling Solutions. Toto zaškolení je prováděno pro jednotlivé montážní systémy zvlášť a vydané potvrzení vymezuje působnost tohoto oprávnění.

Návrh konstrukce

Podle normy ČSN EN 13 964 se podhledy AMF považují za nenosnou nepochozí konstrukci, zavěšenou (nebo osazenou) na staticky nosnou část stavby. Pro jednotlivé konstrukční díly platí, že musí být schopny přenést zatížení lehkého podhledu (včetně všech vestavěných doplňků a položených vrstev) na nosnou konstrukci stropu při dodržení požadované třídy průhybu konstrukce (viz tabulka):

Třída Maximální průhyb pro L [mm]
1 L/500 ≤ 4
2 L/300
3 neomezeno

Konstrukce musí být uzpůsobena tak, aby selhání/výpadek jednoho funkčního dílu nezpůsobil zřícení celé konstrukce. Jestliže mají být do podhledu upevněny lehké dělící konstrukce/příčky, musí být vzniklé síly účinně přeneseny na nosné konstrukce (zavětrováním, použitím odpovídajících profilů atd.).

Podhledový systém se vždy skládá z nosné konstrukce sestavené z kovových profilů, které vykonávají statickou funkci a přenášejí zatížení podhledu na nosnou konstrukci budovy, a z výplňových desek, které v systému mají estetickou funkci, případně definují jeho další vlastnosti (akustické, hygienické). Požární odolnost je deklarována vždy pro celý podhled v dané konfiguraci systému, tzn. profily, desky a jejich uspořádání ověřené příslušnou zkouškou, toto řešení je publikováno v příslušném technickém listě.

Nosná konstrukce se sestává z hlavních profilů, tzn. z profilů, které jsou zavěšeny na nosné konstrukci budovy, z nosných profilů, které přenášejí zatížení na hlavní profily a např. umožňují osazení desek, a může být doplněna příčnými profily, které doplňují rastr systému a případně vyztužují desky podhledu. Platí, že desky jako nenosný prvek se vyztužují tak, aby žádná ze stran nevykázala deformace větší než odpovídá zvolené třídě průhybu.

Pro napojení na svislé konstrukce slouží okrajový profil, který je (s výjimkou chodbového systému F) navrhován jako prvek, který není nosný, ale pouze zajišťuje navázání na okolní konstrukce. Konfigurace podhledu uvedená v technických listech (vzdálenosti hlavních profilů, závěsů, dimenzování profilů konstrukce podhledu) zohledňuje pouze vlastní hmotnost podhledu, jakékoliv dalších přitížení (vestavěnými prvky, položenou izolační vrstvou) musí být přeneseno do nosné konstrukce stropu dalšími technickými opatřeními (přidanými závěsy, profily atd.).

Umístění podhledu do půdorysu

Konstrukci a rozdělení desek podhledu zakládáme většinou tak, aby na všech stranách podhledové plochy byly použity dořezy a bylo tak možno dorovnat nerovnosti stěn. Je ale také nutno zabránit vzniku malých dořezů (menších než 100 mm, závisí na systému). V tomto případě je vhodné, při zohlednění umístění svítidel a vyústek vzduchotechniky, posunout rastr o polovinu rozměru:

Upevnění na nosnou konstrukci

Doporučujeme dodržovat zásadu, že k jednomu závěsu, resp. jednomu upevňovacímu bodu na nosné konstrukci stropu může s ohledem na bezpečnost, dimenzování standardních prvků a rezervu pro případ výpadku jednoho upevňovacího bodu atd., přiléhat max.1,5 m2 podhledové konstrukce, tzn. že platí

VZ x VHP ≤ 1,5,

kde VZ je vzdálenost závěsů, VHP je osová vzdálenost hlavních profilů (v metrech).
Vzdálenost závěsů je kromě toho vymezena i nosností konstrukčního systému, tzn. pro danou vzdálenost závěsů je stanovena maximální plošná hmotnost podhledu (uvádí se jako tabulka nosnosti v technických listech konstrukce – viz technické listy konstrukce).
V systémech s deklarovanou požární odolností je možno použít pouze konfigurace uvedené v příslušných technických listech.
Maximální doporučená vzdálenost závěsů je 1,25 m; možnost zvětšení této vzdálenosti je buď uvedena v technickém listu příslušného systému nebo ji posoudí na základě konkrétních podmínek technická kancelář Knauf Ceiling Solutions, pro posouzení je důležitá plošná hmotnost podhledu, pro případy potřeby větších vzdáleností závěsů je možné navrhnout pro zvolenou třídu průhybu vhodnou velkorozponovou konstrukci a zohlední se zvýšené zatížení profilů např. zmenšení vzdálenosti hlavních profilů.
Při návrhu umístění závěsů u stěny je maximální vzdálenost závěsu od stěny rovna 1/2 standardní vzdálenosti pro danou konfiguraci konstrukce (podrobněji viz tabulka). V případě, že stanovená vzdálenost závěsů je větší než 800 mm, je možno první závěs umístit do vzdálenosti max. 400 mm od stěny. První hlavní profil od boční stěny musí být vždy umístěný do vzdálenosti 600 mm, tzn., nepřipouští se uložení příčného profilu dlouhého 1200 mm na okrajový profil. Pokud je takové řešení potřebné, je nutné zajistit přivěšení/přikotvení příčného profilu ke stěně.

Následující tabulka ukazuje maximální vzdálenosti prvního závěsu od stěny v závislosti na plošné hmotnosti desky:

Materiál/tloušťka desky Vzdálenost 1. závěsu
Ecomin 13 mm400 mm
Thermatex 15 mm
Metall
TOPIQ
Thermatex 19 mm300 mm
Thermatex ≥19 mm150 mm
Heradesign®

U napojení hlavních profilů musí být umístěn závěs ve vzdálenosti do 150 mm od spoje.

Kotvení do nosné konstrukce

Stanovení způsobu kotvení je součástí projektové dokumentace, vychází z projektovaného zatížení od konstrukce podhledu a z informací dodavatele nosné stropní nebo podhledové konstrukce (případně stěn), na kterou se podhled bude zavěšovat, o možnostech přitížení. Upevňovací prostředky musí být navrženy a dimenzovány tak, aby dokázaly přenést zatížení podhledu na nosnou konstrukci konkrétního typu a provedení za každých podmínek a zajistily dodržení max. deformací dle příslušné klasifikace. Montážní firma je povinna provést kontrolu únosnosti každého závěsu, zápis o provedení kontroly je součástí montážní dokumentace (stavebního deníku).
Obecně platí, že není možno pro zavěšení podhledu používat šrouby, hřeby nebo hmoždinky, které nejsou určeny pro kotvení do stropní konstrukce, resp. používat kotevní prostředky, které nejsou určeny pro upevnění zavěšených podhledů, a to bez ohledu na to, zda je podhled koncipován jako protipožární nebo nikoliv.

Volba prostředků a techniky kotvení závisí na charakteru nosné konstrukce. Musí se respektovat specifika daného materiálu (např. u rostlého dřeva možnost praskání a z toho důvodu volba delších šroubů) i způsob upevnění (např. tak, aby se konstrukce nebyla zatěžována silami/momenty, které by mohly vést k nežádoucím deformacím). Doporučujeme volit stadnarizované a vyzkoušené způsoby a typy kotvící techniky od renomovaných výrobců.

Kotvení do předpínaných nosných prvků

Zvláštním případem je požadavek řešení kotvení do prvků, jejichž statická funkce je zajištěna použitím předpínaných ocelových nebo jiných dílů. V tomto případě je standardně zakázáno použít pro kotvení části nosných dílů, kde jsou umístěny tyto předpínané součásti. Jedním z příkladů je kotvení do panelů typu SPIROLL, u kterých výrobce dovoluje kotvit závěsy pouze do dutin s požitím odpovídajících dovolených kotvících prostředků, tak jak je to vyznačeno v dokumentu definujícím vrtací zóny v panelech SPIROLL.


Závěsy

Za závěsy jsou považována všechna technická řešení, zajišťující přenesení zatížení z nosné konstrukce podhledu na nosnou konstrukci stropu nebo střechy prostřednictvím upevňovacích prostředků. Stejně jako nosná konstrukce musí vyhovovat požadavku na odolnost vlhkosti v příslušné třídě (A až D – viz tabulka dále). Přípustné je použít následující technická řešení:

 • pozinkovaný drát pro rychlozávěsy, který má minimální průměr 4,0 mm
 • hliníkový drát pro nemagnetické konstrukce pro speciální použití
 • závěsy Nonius pro podhledy s velkým zatížením, resp. zatěžované zdola (přetlakem, při předpokládaném omývání apod.), včetně provedení se zvýšenou odolností korozi
 • štěrbinový pásek z ocelového plechu s minimálním průřezem 7,5 mm2
 • přímé závěsy v různém provedení
 • závitová tyč s posuvným závěsem pro konstrukce se zvýšenou odolností korozi

Pro části rychlozávěsů je možno použít pouze pérové oceli dle DIN ISO 898 díl 1 o minimální tloušťce 0,5 mm.

Důležitou hodnotou je únosnost závěsu, kterou musí doložit výrobce závěsů. Pokud není tento údaj k dispozici, obecně je možno považovat za orientační hodnotu 0,15 kN/15 kg na jeden závěs. Na jeden závěs potom připadá zatížení

VZ x VHP x HP = ZZ,

kde VZ je vzdálenost závěsů [m], VHP je vzdálenost hlavních profilů [m], HP je plošná hmotnost podhledu [kg/m2], ZZ je zatížení jednoho závěsu [kg]

Těmto podmínkám je nutno přizpůsobit návrh vzdálenosti závěsů v případech, kdy se na podhled přivěšují další prvky jako rastrová světla, prvky informačního systému, pokládají se vrstvy izolačních hmot atd. Zatížení závěsu je nutné přizpůsobit kotvení do nosné konstrukce. Závěs se smí skládat max. ze dvou závěsných částí (spojených např. dvojitým perem). Nastavování závěsů je nepřípustné.Dále jsou uvedeny příklady některých řešení závěsů

RychlozávěsyZávěs NoniusPřímé závěsy

Zvláštním druhem jsou lankové závěsy z ušlechtilé oceli, používané pro zavěšení solitérních prvků (ostrůvky, baffely). Způsob jejich upevnění, počet a umístění stanovuje vždy příslušný technický list.

Minimální podvěsná výška je uvedena u jednotlivých typů závěsů, obecně se uvažuje s hodnotou 145 mm (prostor nutný pro založení desky a bezpečnou manipulaci s deskou v mezistropním prostoru).
Při použití přímých závěsů je možno dosáhnout (podle použitého podhledového systému) i vzdálenosti líce podhledu 30 mm (Systém A/A s přímým kotvením na nosný strop), případně 65 mm (Systém C s přímým závěsem). Tato řešení se nepovažují u většiny systémů za standardní a v každém případě je v kalkulaci potřebné zohlednit vyšší pracnost a větší prořez materiálu. Výjimku zde tvoří Systém C/SF, u kterého způsob vkládání desek do konstrukce s minimální podvěsnou výškou je standardní postup montáže. V každém případě je nutné brát v úvahu, že rovinnost podhledu je v tomto případě zcela závislá na rovinnosti nosné konstrukce stropu/střechy.

Nosná konstrukce podhledu

Používá se nosná konstrukce

 • z profilů vyráběných z ocelového plechu, opatřeného ochrannou vrstvou pozinkováním, kde viditelná část je z plechu opatřeného krycí vrstvou barvy - standardní profily VENTATEC® (V-PH, V-PQ, okrajové profily V-RWL) a DONN® v různém provedení – případně ostatní konstrukční díly všech podhledových systémů včetně závěsů - standardně třída odolnosti vlhkosti B;
 • pro zvláštní podmínky, které vyžadují použití antikorozní konstrukce (třída odolnosti vlhkosti C nebo D) - je nutno volit v případě, že podhled je umístěn v prostorách hal plaveckých bazénů, balneologických zařízeních apod. a zvláště tam, kde se používá chemická úprava vody (např. chlorováním), případně se používají agresivní chemické procesy (např. v elektrotechnickém průmyslu čištění tištěných spojů). V těchto případech je nutno použít konstrukci chráněnou proti účinkům agresivních sloučenin, Používá se provedení opatřené speciální povrchovou úpravou (profily KB-DX24XH370WK, KB-DX24XH120WK, KB-DX24XH60WK, KB-MI2121WK), u kterého je následně potřebné ošetřit i další detaily (především přiřezávané hrany) zinkovou barvou. Samozřejmostí je použití i závěsného systému v provedení odpovídajícím odolnosti korozi u nosné konstrukce (speciální závitovou tyč s posuvným závěsem nebo speciální provedení závěsu Nonius). Kromě toho se doporučuje do realizační smlouvy vložit klauzuli, ve které se objednatel prací (investor) zaváže, že nechá každý rok realizační montážní firmu provést inspekci konstrukce a o provedené kontrole sepsat zápis. Každé tři roky je dále nutno umožnit montážní firmě provést zevrubnou kontrolu konstrukce a o této inspekci sepsat zápis s uvedením všech případných poškození, objevené koroze nebo náznaků koroze, případně dalších závad. Montážní firma takto sepsaný protokol předloží uživateli (zadavatelské smluvní straně) tak, aby bylo možno učinit příslušná opatření. Všechny provedené zápisy a zprávy je třeba archivovat.
 • pro systémy s přímou montáží desek Heradesign® se používají buď standardní CD a UD-profily včetně závěsného systému a křížových spojek, obvyklých ze sádrokartonových konstrukcí, nebo dřevěné latě, s odpovídající kvalitou minimálně S10 (MS10) podle EN 1912, maximální vlhkost 20 % hmoty, s průřezem standardně 40 x 60 mm, s odpovídajícím závěsným systémem.

Konfigurace konstrukce, tzn. zvolené profily, vzdálenost hlavních profilů a vzdálenost závěsů musí být navržena tak, aby maximální průhyb nepřesáhl mezní hodnotu ve zvolené třídě únosnosti. Pokud je investorem nebo projektantem vyžadována menší deformace při daném zatížení, je nutno této skutečnosti přizpůsobit konfiguraci podhledu a dimenzování nosných částí. Nejčastěji to pro návrh konfigurace podhledu znamená

 • zmenšení vzdáleností mezi závěsy
 • zmenšení vzdálenosti hlavních profilů

Z hlediska odolnosti vlhkosti a agresivnímu prostředí se konstrukce zařazuje do klasifikačních tříd A-D:

Třída Podmínky
APodhledy vystavené obecně relativní vzdušné vlhkosti do 70% při teplotě do 25°C, bez podmínek pro vznik koroze
BPodhledy, které jsou často vystavovány relativní vzdušné vlhkosti do 90% při teplotě do 30°C, bez podmínek pro vznik koroze
CPodhledy v prostředí s relativní vzdušnou vlhkostí přes 90% s možností vzniku vodního kondenzátu.
DNáročnější podmínky než v předcházejících třídách.

Pro posouzení rovinnosti stropního podhledu je závazná hodnota výškové odchylky mezi závěsnými body 2 mm na 1 m délky, případně 5 mm na 5 m vzdálenost.
Při montáži je nutno dodržovat technické podmínky výrobce, včetně uložení hlavních a příčných profilů na okrajový profil minimálně na 2/3 šířky okrajového profilu. U systémů se skrytou konstrukcí, kde není v příčném směru zajištěno navazování rastru profilací konstrukce (příčné profily se nezaklapávají do hlavního profilu do předem připravených otvorů v pravidelných vzdálenostech), je nutno dbát na ukládání desek tak, aby byly respektovány jejich výrobní tolerance a přitom zachována obousměrná návaznost v rozích.

Dilatace

V podhledových systémech AMF není dilataci nutno řešit, pouze je nutno respektovat členění objektu stavební dilatací. V tomto případě musí být plocha podhledu rozdělena tak, aby jednotlivé oddělené části stavební konstrukce mohly dilatovat odpovídajícím způsobem. Detaily provedení jsou specifické pro jednotlivé systémy a pro provedení s požární odolností.

 • Vždy je nutné přerušit stěnový profil v šířce odpovídající dilatační spáře v masivní konstrukci stěny.
 • Pro zakončení dilatujících ploch je možné použít okrajový RWU-profil; každá dilatující část podhledu musí být zavěšena na odpovídající části nosné konstrukce budovy.
 • Provedení dilatace v podhle-dech s požární odolností vyžaduje vložení sádrokartonové konstrukce s odpovídající požární odolností, v které se provede příslušná ucpávka.

Napojení podhledu na okolní konstrukce

Pro napojení podhledové konstrukce na okolní stavební díly (nosné stěny, příčky, sloupy, další vodorovné konstrukce) existuje řada technických řešení využívajících typizované prvky v různém provedení, přitom je nutno brát v úvahu, že se většinou jedná především o estetické zakončení podhledové plochy, které zákazník velmi přísně posuzuje. Proto je jeho správné provedení důležité nejen z hlediska funkčnosti, ale i z hlediska vzhledu. Při řešení napojení na zeď je nutno vždy dodržet požadavky únosnosti podhledové konstrukce. Některé varianty napojení (využívající např. plastový ohebný profil) nelze zatěžovat vůbec.

Způsoby řešení a upevnění vycházejí především z charakteru konstrukce, na kterou má být napojení provedeno. Obecně se doporučuje

 • dodržet maximální vzdálenost mezi příchytnými body 20-62,5 cm (optimálně 30-40 cm, některé technické listy mohou vyžadovat jiné provedení, u sádrokartonových konstrukcí je možné upevňovat jen do kovových nosných prvků, do desek pouze vruty s vysokým závitem za účelem přidržení desek a splnění estetických požadavků zákazníka)
 • vždy používat šrouby s rovnou hlavou, v žádném případě se nepoužívají stavební rychlošrouby
 • pokud není podkladní konstrukce rovná, doporučuje se použít okrajové profily s větší tloušťkou materiálu (0,6÷1,0 mm)
 • pokud je požadována požární odolnost podhledu, je možno použít pouze provedení dokladované zkouškou pro použití pro protipožární účely
 • napojení v rozích buď
  • nakoso seříznutými profily
  • natupo přiloženými profily
  • s použitím překryvných rohových prvků (krytek) – výhodné především u stupňovitých profilů

Napojení v rozích překrytím profilů se považuje za nestandardní řešení, které nedoporučujeme.

Z estetických důvodů se doporučuje začistit spáru mezi zdí a okrajovým profilem vyplněním akrylem, u podhledů s požární odolností protipožárním silikonem (není podmínkou pro zachování požářní odolnosti). Tímto způsobem je možné kompenzovat i malé nerovnosti zdí. V každém případě nejsou tyto práce součástí standardní kalkulace ceny a musí být naceněny zvláštní položkou.

Šikminy

Při provádění podhledu pod šikmou konstrukcí (střechou) je nutno respektovat následující pravidla:

 • Hlavní profily se směrují vždy po spádu. Pro návrh konstrukce je určující požadovaný sklon plochy podhledu (10°odpovídá převýšení 18 cm na 1 m délky, 30° 60 cm převýšení na 1 m délky).
 • Pro sklon do 10° je možné hlavní profily použít ve vzdálenostech po 1200/1250mm
 • Sklon mezi 10° a 30°: hlavní profily max. po 600/625mm (nebezpečí deformace příčných profilů)
 • Sklon nad 30°: jsou potřeba další technická opatření.
 • Musí být použity závěsy, které jsou pevně spojeny s profilem (závěs s dvojperem a háčkem).
 • Vzdálenost závěsů v šikmém směru musí odpovídat systému, hmotnosti desek a případnému přitížení.

Založení na spodní hraně podhledu

Doporučujeme použít přizpůsobenou přídavnou lištu, která umožní nastavit okrajový profil do příslušného úhlu. Obrázky ukazují několik variant řešení. Tento detail není nutno řešit jen při zcela malých sklonech plochy podhledu – jinak vzniká mezi okrajovým profilem a deskami mezera, která nemusí být estetická. Nosné profily se ukládají na okrajový profil tak, aby se opíraly o stěnu/podkladní lištu a umožnily tak přenos zatížení do stěny.

Napojení na šikmý okrajový profil

Protože krajní příčné profily jsou kotveny pouze z jedné strany do hlavního profilu, je nutné je v konstrukcích se sklonem nad 10° zajistit proti posunu. Volné konce je nutné přikotvit k šikmině vhodným způsobem (např. patkou pro T-profil – viz obrázek)
   

Přídavné vrstvy ve funkci akustické nebo protipožární izolace

V principu je možné na podhledy pokládat izolaci, která má akustickou nebo protipožární funkci. Při ukládání přídavných izolačních vrstev se doporučuje

 • zvážit, zda je nutné řešit technické požadavky právě tímto způsobem (např. pro zvýšení neprůzvučnosti, zvukové pohltivosti apod.); položení takové vrstvy na podhled
  - zmenšuje mobilitu podhledu (není možné volně vyjímat desky) a znemožňuje přístup do mezistropního prostoru; tento aspekt samozřejmě odpadá u šroubovaných systémů s deskami Heradesign®
  - u většiny systémů snižuje nebo vylučuje možnost deklarovat požární odolnost; naopak u podhledů s deskami Heradesign® je použití přídavné izolační vrstvy podmínkou pro možnost deklarování požární odolnosti
 • v případě, kdy bude rozhodnuto o použití položené izolace, s ohledem na konstrukční systém a použité podhledové desky uložit přídavné vrstvy na pomocnou roznášecí konstrukci (např. z drátů) umístěnou na horní úrovni nosných profilů podhledu tak, aby izolace nezatěžovala přímo desky, ale pouze nosné profily; u desek Heradesign® je přitížení běžnými izolačními vrstvami v rozsahu stanoveném příslušnými technickými listy nebo protokoly možné bez potřeby dalších technických opatření. V každém případě musí být přitížení od položených izolačních vrstev rovnoměrně rozloženo po celé ploše podhledu.


Přídavné vrstvy ve funkci tepelné izolace

Pokud má pokládaná vrstva plnit tepelně izolační funkci, je nutno brát v úvahu, že provedení parotěsné zábrany pod tepelnou izolací položenou přímo na podhled, není u tohoto typů konstrukcí možné kvalitně provést. Výjimkou je pouze Systém B s deskami přímo šroubovanými na nosnou konstrukci.

Pro objasnění problému ukažme následující příklad:

Pod stávající střechou haly (např. z trapézového plechu) s již položenou tepelně izolační vrstvou z tvrdé pěny má být namontován kazetový podhled. Po položení izolace přímo na konstrukci podhledu se sníží teplota v mezistropním prostoru a na spodní straně střechy (trapézového plechu). Díky tomu zde dojde ke kondenzaci vodních par, které prostupují konstrukcí podhledu. Parotěsnou zábranu, která by prostupování vodních par zabránila, není možné vzhledem k vysokému počtu závěsů a praktickým důvodům použít. Odpovídající provedení parotěsné zábrany je možné pouze u podhledů montovaných v Systému B – desky Heradesign přímo montované na nosnou konstrukci.

Návrh řešení je nutno zvolit tak, aby tepelná izolace a parotěsná zábrana nebyly součástí konstrukce podhledu, ale aby byly odděleny na pomocné konstrukci. Zabrání se tak pronikání vodních par konstrukcí střechy do prostoru, kde by díky snížené teplotě došlo ke kondenzaci. Konkrétní technické řešení vychází z možnosti kotvení do střešního pláště, rozpětí a případných dalších požadavků na statické a požárně technické vlastnosti konstrukce.

Proto doporučujeme

 • oddělit tepelně izolační vrstvu od konstrukce podhledu, tzn. provést pomocnou konstrukci, na kterou se vrstva izolace i parotěsná zábrana uloží, případně je uložit na nosnou konstrukci stropu nebo na vodorovnou konstrukci krovu; řešením je i přímé připevnění tepelně izolační vrstvy na spodní líc hrubé stropní konstrukce; v každém případě je nutné správně provést parotěsnou zábranu tak, aby správně plnila svou funkci
 • pokud není možné realizovat variantu a., je nutné v každém případě požadovat vyjádření projektanta-stavebního fyzika a v případně kladného posouzení zajistit důkladné odvětrání podstřešního prostoru, v určitých případech je možné parotěsnou zábranu vynechat. Zajištění řádného odvětrání podstřešního resp. mezistropního prostoru je v každém případě podmínkou pro účinné ochránění vnitřních konstrukcí před případnou vlhkostí.

Vzorník RAL

Zdroj: Wikipedie

Záměny u barev s poznámkou platí pro barevnost desek Heradesign.

Již od roku 1927 byly odstíny postupně standardizovány Německým institutem pro záruku jakosti a certifikaci (Deutsches Institut für Guetesicherung und Kennzeichnung). Nejprve bylo definováno jen 40 barev pod názvem RAL 840, ve třicátých letech bylo značení barev RAL změněno na čtyřmístný systém používaný dodnes a nazvaný RAL 840 R (revised). Po dvou revizích v letech 1953 a 1961 se systém označoval jako RAL 840-HR. V šedesátých letech bylo, kromě překladu názvů barev do cizích jazyků, zavedeno pomocné značení, které mělo zabránit přesmyčce čísel. V osmdesátých letech byl zaveden registr lesklých barev RAL 841-GL a konečně v roce 1993 byla přidána řada RAL Design System.

V přehledech jsou vyznačeny barevné odstíny, které nejsou dostupné pro desky Heradesign

barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 1000 Béžová zelená
  RAL 1001 Béžová
  RAL 1002 Písková
  RAL 1003 Signální žlutá
  RAL 1004 Zlatožlutá
  RAL 1005 Žlutá medová
  RAL 1006 Žlutá kukuřičná
  RAL 1007 Žlutá narcisová
  RAL 1011 Hnědobéžová
  RAL 1012 Citrónová žlutá
  RAL 1013 Perlová bílá
  RAL 1014 Slonová kost
  RAL 1015 Slonová kost světlá
  RAL 1016 Sírová žlutá
  RAL 1017 Žlutá šafránová
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 1018 Zinková žlutá
  RAL 1019 Šedobéžová
  RAL 1020 Žlutá olivová
  RAL 1021 Žlutá hořčičná
  RAL 1023 Žlutá dopravní
  RAL 1024 Žlutá okrová
  RAL 1026 (Fluorescenční žlutá)
  RAL 1027 Žlutá kari
  RAL 1028 Melounová žlutá
  RAL 1032 Banánová žlutá
  RAL 1033 Jiřinková žlutá
  RAL 1034 Pastelová žlutá
  RAL 1035 Perlová béžová
  RAL 1036 Perlová zlatá
  RAL 1037 Sluneční žlutá
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 2000 Žlutooranžová
  RAL 2001 Červeno oranžová
  RAL 2002 Rumělková
  RAL 2003 (Oranžová pastelová)
nahrazuje se NCS S-S-0580 Y50R
  RAL 2004 Oranžová pravá
  RAL 2005 Fluorescenční oranžová
  RAL 2007 Fluorescenční světle oranžová
 

barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 2008 Světlečervená oranžová
  RAL 2009 Dopravní oranžová
  RAL 2010 Signální oranžová
  RAL 2011 Oranžová tmavá
  RAL 2012 Lososová oranžová
  RAL 2013 Perlová oranžová
 
 
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 3000 Ohnivě červená
  RAL 3001 Signální červená
  RAL 3002 Karmínová
  RAL 3003 Rubínová
  RAL 3004 Purpurově červená
  RAL 3005 Vínová červená
  RAL 3007 Červenočerná
  RAL 3009 Oxidovaná červená
  RAL 3011 Červenohnědá
  RAL 3012 Červenobéžová
  RAL 3013 Tomatová červená
  RAL 3014 Starorůžová
 
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 3015 Světlá růžová
  RAL 3016 Korálová červená
  RAL 3017 Růžová
  RAL 3018 Jahodová červená
  RAL 3020 Dopravní červená
  RAL 3022 Lososová růžová
  RAL 3024 (Zářivá červená)
  RAL 3026 Zářivá světle červená
  RAL 3027 Malinová červená
  RAL 3028
  RAL 3031 Orientální červená
  RAL 3032
  RAL 3033
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 4001 Červená lila
  RAL 4002 Červenofialová
  RAL 4003 Fialová vřesová
  RAL 4004 Burgundská fialová
  RAL 4005 Modrofialová
  RAL 4006 Dopravní purpurová
 
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 4007 Purpurová fialková
  RAL 4008 Fialová signální
  RAL 4009 Pastelová fialová
  RAL 4010 Nachová
  RAL 4011 Levandulová
  RAL 4012
 
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 5000 Modrofialová
  RAL 5001 Zelenomodrá
  RAL 5002 Ultramarínová
nahrazuje se STO AM26266
  RAL 5003 (Safírová modrá)
nahrazuje se STO AM34649
  RAL 5004 Modročerná
  RAL 5005 Signální modrá
  RAL 5007 Brilantní modrá
  RAL 5008 Šedomodrá
nahrazuje se STO AM32323
  RAL 5009 Azurová
  RAL 5010 Enziánová modrá
  RAL 5011 Ocelová modrá
nahrazuje se STO AM26139
  RAL 5012 Světle modrá
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 5013 Kobaltová modrá
nahrazuje se STO AM33062
  RAL 5014 Holubí modrá
  RAL 5015 Nebeská modrá
  RAL 5017 Dopravní modrá
  RAL 5018 Tyrkysová modrá
  RAL 5019 Modrá Capri
  RAL 5020 Modrá oceán
  RAL 5021 Vodní modrá
  RAL 5022 Noční modrá
  RAL 5023 Modrošedá
  RAL 5024 Pastelová modrá
  RAL 5025
  RAL 5026
 
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 6000 Zelená patina
  RAL 6001 Smaragdová zelená
  RAL 6002 Listová zelená
  RAL 6003 Olivová zelená
  RAL 6004 Modrozelená
  RAL 6005 Mechová zelená
  RAL 6006 Olivová zelenošedá
  RAL 6007 Lahvově zelená
  RAL 6008 Hnědozelená
  RAL 6009 Jedlová zelená
  RAL 6010 Trávová zelená
  RAL 6011 Rezedová zelená
  RAL 6012 Černozelená
  RAL 6013 Rákosová zelená
  RAL 6014 Olivová zelenožlutá
  RAL 6015 Olivová zelenočerná
 #160; RAL 6016 Tyrkysová zelená
 
 
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 6017 Májová zelená
  RAL 6018 Zelenožlutá
  RAL 6019 Pastelová zelená
  RAL 6020 Chromová zelená
  RAL 6021 Bledězelená
  RAL 6022 Olivová hnědá
  RAL 6024 Dopravní zelená
  RAL 6025 Zelená
  RAL 6026 Zelená opálová
  RAL 6027 Světle zelená
nahrazuje se STO AM25313
  RAL 6028 Borovicová zelená
  RAL 6029 Mátová zelená
  RAL 6032 Signální zelená
  RAL 6033 Tyrkysová mátová
  RAL 6034 Pastelová tyrkysová
  RAL 6035
  RAL 6036 Kapradinová zelená
  RAL 6037 Čistě zelená
  RAL 6038 Fluorescenční zelená
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 7000 Veverčí šedá
  RAL 7001 Stříbrošedá
  RAL 7002 Olivová šedá
  RAL 7003 Lišejníková šedá
  RAL 7004 Signální šedá
  RAL 7005 Myší šedá
  RAL 7006 Béžovošedá
  RAL 7008 Šedá khaki
  RAL 7009 Zelenošedá
  RAL 7010 Stanová šedá
  RAL 7011 Ocelová šedá
  RAL 7012 Čedičová šedá
  RAL 7013 Hnědošedá
  RAL 7015 Břidlicová šedá
  RAL 7016 Antracitová šedá
  RAL 7021 Černošedá
  RAL 7022 Stínová šedá
  RAL 7023 Betonová šedá
 
 
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 7024 Grafitová šedá
  RAL 7026 Žulová šedá
  RAL 7030 Kamenná šedá
  RAL 7031 Modrošedá
  RAL 7032 Štěrková šedá
  RAL 7033 Cementová šedá
  RAL 7034 Šedožlutá
  RAL 7035 Světle šedá
  RAL 7036 Platinová šedá
  RAL 7037 Prachová šedá
  RAL 7038 Achátová šedá
  RAL 7039 Křemenná šedá
  RAL 7040 Okenní šedá
  RAL 7042 Dopravní šedá A
  RAL 7043 Dopravní šedá B
  RAL 7044 Hedvábná šedá
  RAL 7045
  RAL 7046
  RAL 7047
  RAL 7048
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 8000 Zelenohnědá
  RAL 8001 Okrová hnědá
  RAL 8002 Signální hnědá
  RAL 8003 Antuková hnědá
  RAL 8004 Měděná hnědá
  RAL 8007 Světle žlutohnědá
  RAL 8008 Olivová hnědá
  RAL 8011 Oříšková hnědá
  RAL 8012 Červenohnědá
  RAL 8014 Sépiová hnědá
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 8015 Kaštanová hnědá
  RAL 8016 Mahagonová hnědá
  RAL 8017 Čokoládová hnědá
  RAL 8019 Šedohnědá
nahrazuje se STO AM34545
  RAL 8022 Černohnědá
  RAL 8023 Hnědooranžová
  RAL 8024 Hnědobéžová
  RAL 8025 Světle hnědá
  RAL 8028 Zemní hnědá
  RAL 8029
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 9001 Krémová
  RAL 9002 Šedobílá
  RAL 9003 Signální bílá
  RAL 9004 Signální černá
  RAL 9005 Černá
  RAL 9006 Bílý hliník
 
 
barevný vzorek označení RAL český název
  RAL 9007 Šedý hliník
  RAL 9010 Čistě bílá
  RAL 9011 Grafitová černá
  RAL 9016 Dopravní bílá
  RAL 9017 Dopravní černá
  RAL 9018 Bílá papyrus
  RAL 9022 Perlová světle šedá
  RAL 9023 Perlová tmavě šedá

Čistitelnost a odolnost

Všeobecně

V nabídce podhledových desek Knauf Ceiling Solutions je mnoho různých desek, pro jejichž čištění jsou v závislosti na provedení viditelné strany stanoveny různé postupy čištění. Většinou se nemusí podhledové desky při normálním používání po dobu jejich životnosti čistit. Přesto se může stát, že je nutné odstranit lokální znečištění.

Čištění podhledů z minerálního vlákna

Postupy

Dále uvedené postupy čištění není možné použit obecně na všech typech povrchů desek, přiřazení k jednotlivým variantám provedení povrchu je uvedeno v tabulce.

 • Čištění zasucha

  Pro standardní čištění desek od prachu, volně uložených nečistot je možné použít normální vysavač, používající hubici s měkkým kartáčem.

 • Čištění za vlhka

  Pro intenzivnější čištění je možné povrch čistit za vlhka při použití vyždímaného měkkého hadříku nebo houby. Přitom je nutno dbát na to, aby se čistící prostředek nedostal do styku s hranami ani na zadní stranou desek. Po čištění je nutné povrch desek vysušit měkkým hadříkem. Čistící prostředky nesmí osahovat abrazivní složky.

 • Čištění za mokra

  Při čistění za mokra se používá vlažná voda (do 40°C), čistící houba a jemný čistící prostředek (hodnota pH od 7 do 9), který neobsahuje abraziva. Přitom je nutno dbát na to, aby hrany a zadní strany desek nepřišly do styku s vlhkostí. Po dokončeném čistění je nutné zajistit osušení povrchu desek.

 • Čištění tlakovou vodou

  Čištění tlakovou vodou je možné provádět pouze u podhledů provedených ve viditelné konstrukci (systém C) s deskami s hranou SK, desky musí být zajištěny tlačnými pery. Je nutné dodržet následující parametry:
  Teplota vody : max. 40°C
  Pracovní tlak : max. 80 barů, přitom výkon pumpy musí být max. 500l/h
  Úhel střiku (tryska) : min. 30°
  Minimální vzdálenost trysky od podhledu : 1,0 m
  Je nutné zabránit proniknutí vody do nosné konstrukce podhledu. Po dokončeném čištění se musí zajistit osušení povrchu desek a konstrukce.

Upozornění:

Není možné vyloučit, že díky mechanickému zatížení při čištění nedojde ke změnám povrchu. Stejně tak mohou některá znečištění (tuky, oleje, kyseliny nebo louhy) povrch desek trvale ovlivnit. Je nutné vždy technologii čištění ověřit na vzorku nebo skryté části podhledu. Současně doporučujeme, aby se čištění vždy provádělo na větších plochách.

Provedení povrchu desek Knauf Ceiling Solutions Způsob čištění Počet cyklů čištění
Čištění za sucha Čištění za vlhka Mokré čištění Čištění tlakovou vodou
THERMATEX® hladký např. Schlicht, Armstrong Plain denně
THERMATEX® strukturovaný např. Feinstratos micro, Star denně
THERMATEX® ražený např. Feinfresko denně
Kašírované desky Acoustic Range např. THERMATEX® Alpha, Thermofon, Armstrong Perla denně
MONDENA®/THERMATEX® Kombimetall perforovaný denně
MONDENA®/THERMATEX® Kombimetall hladký 1x týdně
TOPIQ® 1x týdně
THERMATEX® Thermaclean S 1x týdně
THERMATEX® Aquatec 1x týdně

Naše stropní deska THERMATEX® Thermaclean S byla testována na chemickou odolnost (čistitelnost) čistícím prostředkům, procesům a dezinfekčním činidlům metodou podle DIN 53168 Postupu A . Dezinfekční prostředky byly vybrány tak, aby byly zahrnuty všechny základní typy chemických sloučenin obsažených v dezinfekčních prostředcích užívaných ve zdravotnictví.
Ne všechny povrchy AMF jsou vhodné například pro mokré čištění nebo vysokotlaké čištění. Vhodné postupy čištění jsou uvedeny v této tabulce.

Dezinfekční prostředky

Podhledové desky Knauf Ceiling Solutions jsou odolné dezinfekčním prostředkům uvedeným v následující tabulce. Doporučuje se provádět dezinfekci na celé ploše podhledu a nikoliv na jednotlivých podhledových deskách.

Dezinfekční prostředek THERMATEX® Standard THERMATEX® Acoustic Range THERMATEX® Thermaclean S TOPIQ® KCS Metal Plain, Weiss
bílá, hladká
Biguacid S (účinná složka: Didecyldimethylammoniumchlorid, Polyhexanid) -
Incidin Active (účinná složka: kyselina peroctová) -
Kohrsolin FF (účinná složka: Glutaral, Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchlorid) -
Mikrozid AF (účinná složka: Ethanol, Propan-1-ol)
Desinfect Surface (účinná složka: chlornan sodný) -
Referenční účinná látka Didecyldimethylammoniumchlorid - -
Referenční účinná látka Caroat -
Referenční účinná látka Glutaral -
Referenční účinná látka Ethanol -
Referenční účinná látka peroxid vodíku -
Aceton - - -
Isopropanol - -
Formalin - - - -
Destilovaná voda - - - -
Kyselina chlorovodíková (5%) - - - -
Louh sodný - - - -

Technický list  Údržba podhledových systémů AMF

Údržba podhledových konstrukcí a obkladů stěn využívajících desek Heradesign®

Dřevovláknité desky Heradesign® jsou ideální pro použití v interiérech budov jak v podhledových konstrukcích – podhledech, ostrůvcích a panelech typu Baffel, tak i v stěnových obkladech v různém konstrukčním provedení. Materiál desek – dřevěná vlákna pojená magnezitem – je velmi výhodný pro vnitřní prostředí, což dokazuje i propůjčení značky kvality „Blue Angel/Blauer Engel“ – Modrý anděl.

Údržba

Desky je možné čistit vysáváním s nástavcem pro jemné tkaniny (jemným kartáčem), při důkladnější renovaci je možné provést povrchovou úpravu nástřikem barvou technologií air-less.

Kvalita barvy

Pro povrchovou úpravu akustických desek Heradesign v bílé barvě, pastelových odstínech a v sytých barvách se používají silikátové barvy na bázi draselného vodního skla a organických pojiv. Vlastnosti desek jsou tak zachovány. Heradesign superfine, Heradesign fine, Heradesign superfine A2 a Heradesign fine A2 mohou být nabarveny vícekrát beze ztráty vynikajících akustických vlastností. Barevná úprava se musí provádět stříkací pistolí v podélném i příčném směru desek.

Následná povrchová úprava desek

Při následném barvení akustických desek Heradesign® je rozhodující, zda mají být barveny desky povrchově neupravené nebo už upravené z výroby, a především jaká barva a v jakém barevném odstínu má být použita. Pro desky povrchově upravené ve výrobě musí být použita barva, která snáší podklad ze silikátové barvy s pojivem z draselného vodního skla, a která má odpovídající kvalitu v požadovaném barevném odstínu. Používat jen barvy bez obsahu škodlivých látek. Je nutno rozlišovat následující případy:

 • 1. Použití v interiéru do 80% r.v.v
  • Nástřik bílé barvy na bílý podklad (sanace starého nátěru)
  Doporučená barva : StoColor Rapid
  Doporučené množství : cca. 0,20 litru/m², jednovrstvý nástřik
  • Ostatní odstíny barvy na podklad z výroby nebo povrch v odstínu Naturton 13 při sanaci stejným barevným odstínem(sanace starého nátěru)
  Doporučená barva : StoColor In
  Doporučené množství : cca. 0,20 – 0,25 litru/m², jednovrstvý nástřik, při novém barevném odstínu může být nutné množství vyšší
  • Nástřik bílé barvy na podklad nepřipravený ve výrobě (desky bez úpravy)
  Doporučená barva : StoColor Rapid
  Doporučené množství : cca. 0,25 – 0,30 litru/m², dvouvrstvý nástřik
  • Ostatní barevné odstíny na podklad nepřipravený ve výrobě (desky bez úpravy)
  Doporučená barva : StoColor In
  Doporučené množství : cca. 0,25 – 0,30 litru/m², min. dvouvrstvý nástřik
  • Desky Heradesign fine A2 a Heradesign superfine A2 jsou vždy barevně upraveny barvami StoColor In
  Doporučené množství : cca. 0,25 – 0,30 litru/m²/nástřik
  • Metalické barvy na podkladní barvu z výroby, sanace malých ploch
  Doporučená barva : Sto Prefa Look 500 LMT metaloid

 • 2. Použití v interiéru při r.v.v. od 80% do 90% jako jsou plavecké bazény apod.:
  Jsou používány výhradně barvy s konzervací BFA

 • 3. Použití v exteriéru (vždy kryté zastřešením)
  Obecně jsou používány fasádní barvy StoSilColor.

Všeobecná upozornění:
Nanášení barvy, nástroje: Nanášení barev se zásadně provádí technologií airless-nástřiku, přitom každá vrstva se provádí min. ze dvou směrů, pod různými úhly, tak aby se barva dostala do všech pórů a otvorů v povrchu. Pokud se provádí nástřik ve dvou vrstvách, musí být před druhým nástřikem první vrstva důkladně vyschlá. Zásadně musí být použito jen tolik barvy, aby byla zajištěno požadované krytí podkladu. Příliš barvy může přinést do desky příliš vlhkosti a způsobit její následné bobtnání, stejně jako zhoršit akustické vlastnosti. Pokud je prováděn barevný nástřik na stropě, je nutné průběžně kvalitu nástřiku zdola prověřovat Opatření na ochranu okolních ploch, podlahy apod.: navazující plochy, okna a podlahu je nutné zakrýt krycími fóliemi, následné mytí barvy ze znečištěných povrchů je možné pokud nezaschne. Zaschlou barvu je možné odstranit pouze seškrabáním, přitom může dojít k poškození podkladu. Ochranná opatření: je nutné respektovat pokyny výrobce barvy uvedené v bezpečnostních listech. Pokud je to nutné, hlavu, oči, dýchací cesty nebo kůži chránit odpovídajícími prostředky (maskou, brýlemi, rukavicemi a pracovním oděvem).

Podhledové konstrukce se zvýšenou odolností vlhkosti

Problematika použití konstrukcí suché výstavby v agresivním prostředí je velmi specifikacká: vzhledem k tomu, že se jedná o lehké konstrukce využívající jako nosné prvky kovové profily různého provedení, je nutné brát vliv korozivních vlivů v úvahu. Nejen ve zdravotnických zařízeních se setkává mnoho lidí a procesů, které mohou rychle vést ke zvýšení vlhkosti, jedná se i ostatní provozy jako jsou stáčírny vod, piva, limonád, čístírny vod, bazény (především využívající slanou vodu a chemickou úpravu vody), kuchyně ale i prostory příslušenství apod. Ne vždy je s požadavkem na odolnost vlhkosti spojena i potřeba zajištění omyvatelnosti podhledu. Zde je nutno samozřejmě upřesnit, jakou technologií, jakými prostředky a jak často chce uživatel podhled čistit. V návrhu konstrukce je nutné zohlednit nutnost zajištění desek v konstrukci tak, aby provedení odpovídalo požadované technologii čištění. Doporučujeme vždy současně s návrhem desky navrhnout vhodné provedení nosné konstrukce. Tzn.
- pokud je možné předpokládat, že prostředí nebude agresivní a bude zajištěno dostatečné odvětrání vlhkosti účinnou vzduchotechnikou, je možné použít standardní nosné profily Ventatec nebo DONN
- pokud je možné očekávat, že prostředí bude buď agresivní (slaná mlha, výpary chemikálií) nebo bude aktuální možnost kondenzace vlhkosti na dílech nosné konstrukce, případně že dojde ke kombinaci obou stavů, potom vždy doporučujeme navrhnout použití konstrukce DONN (včetně závěsů a příslušenství) se zvýšenou odolností působení koroze; stejně tak doporučujeme použití odolnější konstrukce v případě, kdy uživatel chce čistit podhled agresivními prostředky.

Výrobky Knauf Ceiling Solutions pro provozně náročné oblasti

Mohlo by Vás také zajímat