Knauf AMFKnauf AMF

Dokladování

Doklady předkládané při předávání podhledů AMF

Velmi často odpovídáme dotaz na doklady potřebné při předávání stavby v rámci kolaudačního řízení. Odpověď je relativně jednoduchá :

Je nutno dodržet ustanovení daná zákonem (č.22/1997 Sb ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

  • montážní firma, která dílo předává, vystavuje Prohlášení o shodě, kterým potvrzuje shodu provedeného díla s odzkoušeným vzorem.
    V prohlášení musí být uvedeno, že byly dodrženy Všeobecné montážní podmínky pro montáž podhledů AMF, a že bylo postupováno v souladu s příslušným technickým listem, což platí především v případě podhledů s požadovanou požární odolností.
  • Technický list, podle kterého konstrukce byla provedena
  • Potvrzení o zaškolení (viz vzor)
  • Odborná dobrozdání (posouzení statické únosnosti, požární odolnosti, akustických parametrů apod.)

Potvrzení o zaškolení dokládá, že montážní firma byla informována o technických podmínkách pro montáž, o řešení potřebných detailů a že souhlasí s pravidly o poskytování záruk, které AMF garantuje. Potvrzení je vydáváno na firmu a jméno na základě absolvovaného školení vedeného pracovníky technické kanceláře Knauf AMF v České republice. Platnost potvrzení je omezena na dva roky, pokud není uvedena kratší.