Knauf Ceiling SolutionsKnauf Ceiling Solutions

Protipožární podhledy

Dále

POŽÁRNÍ OCHRANA - ODPOVĚDNOST ZA LIDSKÉ ŽIVOTY I MAJETEKNorbert Figge, Architect - Detlefsen&Figge Architecture firm

Provádět opatření požární ochrany znamená předcházet vzniku a šíření ohně a kouře. Ochrana zdraví a života má zásadní význam pro lidi umístěné uvnitř budovy. To je základní důvod, proč musí být splněny specifické požadavky na dobu požární odolnosti a požární chování stavebních hmot, vycházející z klasifikace typu a způsobu užívání stavby.

Cílem je kromě jiného i poskytnout pro záchranné a požární týmy dostatečně zabezpečné podmínky, které umožní evakuovat lidi z budovy a případně vynést cenné předměty do bezpečí. Kvalita a požárně technické vlastnosti použitých stavebních materiálů často hraje rozhodující roli, ovlivňující šíření požáru v kosntrukci budovy a zda a jakým způsobem může být účinně uhašen.

V případě veřejných budov jsou vlastnosti únikových cest určovány technickými normamy řady ČSN 7308xx. Zde je například stanoveno, že únikové cesty musí zůstat po požadovanou dobuneporušené a bez kouře. Nesmějí obsahovat jakékoliv hořlavé stavební materiály nebo nábytek a musí být odděleny do ostatních požárních úseků. Přísné držování pravidel požární ochrany při plánování a realizaci objektů může zachránit lidské životy a zabránit zbytečným nehmotným škodám.

AMF vyrábí již několik desetiletí speciální a certifikované protipožární podhledové systémy. Technickou podporu pro řešení zadání v obklasti požární ochrany v projektech poskytují jak pracovníci technického oddělení ve výrobním závodě, tak i technické kanceláře v jednotlivých zemích .

Protipožární ochrana nosných prvků budovy

Požární ochrany nosných prvků budovy představuje klasifikaci podhledu spolu s nosnou konstrukcí stropu/střechy jako celku

Podhledy AMF THERMATEX dosahují klasifikace požární odolnosti stavebních dílů v závislosti na typu chráněné konstrukce a podhledu od REI30 do REI120.

K dispozici jsou některá speciální řešení:

System C s požární odolností REI30 pod sbíjenými vazníky

System C s požární odolností REI30 a REI60 pod konstrukcí střechy s izolací z minerální vlny

System C s požární odolností REI30 pod konstrukcí střechy s izolací z polystyrenu

System C s požární odolností REI30 a REI60 pod konstrukcí stropu z dřevěných masivních trámů

Katalog protipožárních řešení

Samostatné požární předěly

Podhledy ve funkci samostatného požárního předělu jsou klasifikovány parametry EI bez ohledu na typ stropní konstrukce umístěné nad nimi. Systémy nabízejí až 30 minut požární ochrany shora i zdola:

F30 Uno / + Metal

Katalog protipožárních řešení

Klasifikace požární odolnosti

Klasifikace stavebních materiálů

Evropská harmonizovaná norma ČSN EN 13501-1 se používá pro posouzení a klasifikaci stavebních materiálů podle jejich chování při zatížení požárem.Stanovuje požadavky na materiály povrchové úpravy stavebních prvků jako jsou např. i stropní obklady. Posuzuje se jejich chování při přímém kontaktu se sálavým teplem nebo plameny.

Zařazení do hořlavých nebo nehořlavých stavebních materiálů nepopisuje vnitřní chování materiálu. Chování při požárním zatížení závisí na druhu povrchu a tvaru, přítomnosti pojiva, použité technika zpracování, atd. vystavené certifikáty jsou proto platné pouze pro stavební materiál nebo kompozitní stavební materiál, který byl skutečně testován. Další skladby mohou vykazovat méně příznivou požární odolnost.

Pro stavební materiály se určuje reakce na oheň. AMF TOPIQ® je zařazen do třídy reakce na oheň A1 - nehořlavé stavební hmoty. Třída reakce na oheň A2-s1, d0 třída odpovídá označení "nehořlavé". AMF THERMATEX desky jsou klasifikovány jako A2-s1,d0 podle EN 13501-1 a jsou proto "nehořlavé". desky Heradesign® jsou standardně zařazeny do třídy reakce na oheň Bs1,d0, je možné ale nabídnout i varianty v třídě A2s1,d0.
Třída reakce na oheň materiálu je většinou vytištěna na zadní straně desek i na etiketách.

Zkušební protokoly jsou k dispozici na vyžádání.

Klasifikace požární odolnosti stavebních dílů

Dle ČSN EN 1365-2 (požární zatížení "zdola") a EN 1364-2 (požární zatížení "zdola" a "shora") jsou klasifikovány do jednotlivých tříd požární odolnosti nejen zavěšené podhledy, ale celková skladba konstrukce, tj. nosná konstrukce/střechy i vestavěná zařízení jako jsou svítidla, reproduktory, anemostaty apod, které musí být zavěšena odděleně od podhledu.

Podhled a nosná konstrukce stropu by měly zabránit průchodu ohně a teploty tak dlouho, jak je to jen možné. Tato doba se nazývá doba požární odolnosti, například   > 30 minutes.

Tato požární odolnost je definována ve třídách požární odolnosti a stanovena s přihlédnutím ke kritériím pro zkloušení na základě normy EN 1363-1 .

Třída požární odolnosti Požární odolnost (v minutách)
REI30 > 30 min
REI60 > 60 min
REI90 > 90 min
REI120 > 120 min