Knauf Ceiling SolutionsKnauf Ceiling Solutions

Protipožární systémy
Všeobecné podmínky

Dále

Fuknční stropní podhledy Knauf Ceiling SolutionsVestavěná jistota

Standardní podhledové systémy plní v interiérech řadu funkcí, nabízejí možnosti pro dořešení architektonické koncepce prostoru, akustiky, zajišťují optické a hygienické zakrytí technických vedení umístěných pod nosným stropem. V neposlední řadě mohou přispět i k řešení požárně-technických požadavků v objektech.

Vzhledem ke zkušenostem, získaným při výrobě protipožárních výplní svislých konstrukcí, které byly až do počátku 70. let nosným programem firmy, je součástí nabídky i program protipožárního zabezpečení vodorovných konstrukcí. V systémech zajišťujících jak zvýšení požární odolnosti nosných konstrukcí (pro REI až 120 minut), ochranu nosných prvků stropních a střešních konstrukcí až do R60, tak i ochranu únikových cest, resp. vedení v mezistropním prostoru (EI až 30 minut shora i zdola), jsou používány minerální desky Thermatex. Materiál je hodnocen jako nehořlavý, vyhovuje zkoušce na odkapávání hmot. Kromě minerálních desek je možné použít i dřevovláknité desky Heradesign®, které ve vyzkoušených systémech nabízejí požární odolnost až EI až 30 minut zdola.

V současné době je pro potřeby českého trhu zpracován katalog řešení, vypracovaný pro jednotlivé podhledové systémy v návaznosti na typ nosné konstrukce.

Podhledy Knauf Ceiling Solutions, navrhované v souladu s ČSN EN 13964 a podle řady ČSN 7308xx, jsou vždy kombinací kovové nosné konstrukce a podhledových desek. Materiálová báze desek Thermatex, tzn. minerální vlna, jíl, škrob a perlit, vytváří optimální výchozí předpoklady pro použití výrobku v oblasti zlepšení požárně technických vlastností vodorovných nosných konstrukcí a to jak zvýšením požární odolnosti stropů, tak ochranou únikových cest před působením požáru v mezistropním prostoru.

Desky AMF-Thermatex jsou vyráběny ve variantě standardní v tloušťkách od 15 do 43 mm, v rozměrech od 600x600 mm do rozměru 2500x600 mm, přitom pro použití v systémech zajišťujících zvýšenou požární odolnost jsou preferovány ověřené rozměry především 600x600mm, 625x625mm, 600x1200mm, 625x1250mm, 300-400x2500 mm. Sortiment je dále rozlišován podle provedení hran, umožňující použít různé způsoby spolupráce nosné kovové konstrukce a minerálních desek. Při finální úpravě jsou povrchově upravovány jednak strukturováním (posypem, ražením, nástřikem), jednak konečnou povrchovou úpravou akrylátovou barvou (ve vybraných případech s fungicidními a bakteriostatickými aditivy - HYGENA). Tato konečná úprava neovlivňuje chování desek při zatížení teplem. Dále se používají v některých systémech i desky Ecomin, Thermatex Acoustic a Thermaclean.

Výroba je certifikována podle ISO 9001, v ČR je materiál ověřen odbornými posudky PAVÚS Praha a zkouškami v PAVÚS ve Veselí nad Lužnicí.

Dřevovláknité desky Heradesign jsou pojené magnezitem, v protipožárních systémech se používají standardně v provedení s reakcí na oheň Bs1,d0 podle ČSN EN 13 501-1 případně A2s1,d0 jako desky Fine A2, Superfine A2. V systémech s požární odolností EI30 zdola se vždy používají ve formátu 1200x600/1250x625 mm v kombinaci s položenou minerální izolací Heradesign.

Všeobecné podmínky pro protipožární konstrukce

Dále

Katalog řešení

Cílem vytvoření našeho souboru technických řešení je nabídnout projektantům, odborníkům v oblasti požární prevence, pracovníkm dotčených orgánů státní správy, investorům a montážním firmám technická řešení, splňující požadavky kladené na konstrukce podhledů předpisy platnými v oblasti zabezpečení požární bezpečnosti staveb. Navrhované konfigurace jsou ověřeny buď zkouškami ve zkušebně PAVÚS ve Veselí nad Lužnicí, nebo ve zkušebně Institutu pro stavební hmoty, výstavbu a požární ochranu Technické univerzity v Braunschweigu v SRN (Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Technische Universität Braunschweig). Takto získané výsledky jsou následně u příslušné autorizované osoby odborně posouzeny a jejich použití upraveno dle platných ČSN.

Pro materiály a systémy AMF-Thermatex byly v PAVÚS provedeny následující zkoušky :

 • Zkouška odkapávání hmot dle ČSN 73 0865 potvrdila, že hořlavé ani nehořlavé hmoty z podhledu neodkapávají (Zkušební protokol Z-5.001-1995)
 • Zkouška šíření plamene dle ČSN 73 0863 u AMF-Ecomin stanovila is=0,00 mm/min (Zkušební protokol Z-7.023-97)
 • Zkouška požární odolnosti podhledu s viditelnou konstrukcí (Systém C dle technického TL 4-xxx:2008) dle ČSN 13381-1 (Zkušební protokol Pr.07-2.114)
 • Zkouška požární odolnosti podhledu v chodbovém systému se skrytou konstrukcí (Systém F dle technického listu TL 5‑xxx:2008) dle ČSN 13381-1 (Zkušební protokol Pr.07-2.156)

Reakce na oheň

Třída reakce na oheň klasifikovaná podle ČSN EN 13501-1 charakterizuje chování materiálu při zatížení teplem. Na základě několika jednotlivých zkoušek bylo provedeno zatřídění minerálních desek Thermatex a Ecomin do třídy A2s1,d0, tzn. jako nehořlavé stavební hmoty, které neprodukují při zatížení teplem toxický dým a neuvolňují se z nich hořlavé částice.

Dále

Požární odolnost

Hodnoty požární odolnosti uváděné v našem katalogu vycházejí z provedených zkoušek nebo úředních odborných požárně klasifikačních osvědčení. Je nutno rozlišovat jednotlivé typy požadavků

Podhledy ve funkci požárního stropu

V současné době platí jako závazná klasifikační norma ČSN EN 13 501-2. Pro podhledy ve funkci požárního stropu/předělu, tzn. poskytující ochranu v únikových cestách, případně vedení umístěných v mezistropním prostoru, (nebo jinak označované jako podhledové membrány s nezávislou požární odolností) je způsob klasifikace stanoven v čl. 7.5.4. Zde jsou deklarovány rozhodující parametry pro klasifikaci požární odolnosti tohoto typu konstrukce

        E – celistvosti
         I – izolace

Vzhledem k definici lehkých podhledových konstrukcí jako nenosných nepochozích konstrukcí se neuvádí v jiných souvislostech používaný parametr

        R – nosnost.

Pro označení druhu odolnosti podhledu z hlediska směru zatížení požárem se rozlišuje
         (a←b) - odolnost při zatížení požárem zdola
         (a→b) – odolnost při zatížení požárem shora
         (a↔b)– odolnost při zatížení požárem shora i zdola

Označení EI 30 (a↔b)
označuje podhled ve funkci požárního předělu s požární odolností 30 minut při zatížení požárem shora nebo zdola.

Dále

OChrana nosné konstrukce

Podhledy ve funkci ochrany nosných prvků vodorovné konstrukce nebo pro zvýšení požární odolnosti vodorovné konstrukce

Pro zkoušení podhledů ve funkci zvýšení požární odolnosti nosných konstrukcí případně ochrany nosných prvků vodorovných konstrukcí je k dispozici norma ČSN EN 13381-1 (v návrhu) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část : Horizontální ochranné membrány. Dále je možno zkoušet požární odolnost stropní konstrukce včetně podvěšeného podhledu podle ČSN EN 1365-2.

Klasifikace je potom stanovována v souladu s ČSN EN 13501-2:2008. tak, že se rozlišuje způsob zkoušení a tím možnost deklarování protipožárních vlastností:
požární odolnost vodorovné nosné konstrukce je stanovena na konkrétní konfiguraci nosného stropu s použitým podhledem a klasifikuje se parametry

        REI
kde R je parametr únosnosti.

Je možné např. hovořit o požární odolnosti ocelové konstrukce s nosníky I140 se železobetonovým záklopem křížem armovanou deskou tloušťky 100 mm s podhledem podvěšeným 300 mm pod deskou záklopu v konkrétní konfiguraci, a tato sestava bude mít požární odolnost REI90.

Ochrana nosných prvků vodorovné konstrukce je vázána na druh chráněného prvku, charakterizovaného parametrem, který nejvíce souvisí (koreluje) s hodnotou požární odolnosti. U ocelových prvků je to poměr ohřívaného obvodu nosníku k aktivnímu průřezu (O/F nebo A/V [m-1], u dřevěných prvků potom rozměr trámu. Klasifikace potom stanovuje hodnotu požární odolnosti pro daný konstrukční prvek

Dále

Obecné požadavky na provedení konstrukcí podhledů

Při montáží podhledů podle technických listů uvedených v požárním katalogu musí být respektována pravidla formulovaná ve „Všeobecných technických podmínkách“ pro montáž podhledů AMF, technické listy jednotlivých systémů a případná vypracovaná odborná dobrozdání či technická řešení, odsouhlasená s Knauf Ceilings Solutions. V souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami se technická řešení, zkušební protokoly a záruky vztahují pouze na systémy, které se skládají výhradně z dílů a produktů dodávaných Knauf AMF.

Návrh a zkoušení podhledových systémů upravuje ČSN EN 13964. Ve smyslu této normy se jedná o lehké nepochozí konstrukce užívané v interiéru, upevněné na nosné konstrukci stropu/stěny tak, aby veškerá zatížení byla na nosnou konstrukci přenášena a to i v případě selhání jednoho z nosných prvků konstrukce podhledu.
Obecně platí, že k jednomu závěsu,resp. jednomu upevňovacímu bodu na nosné konstrukci stropu může přiléhat max.1,5 m2 podhledové konstrukce, tzn. že platí

VZ x VHP<=1,5,

kde VZ je vzdálenost závěsů, VHP je osová vzdálenost hlavních profilů (v metrech). V technických listech protipožárního řešení je potom uvedena závazná kombinace těchto hodnot, která byla ověřena zkouškou.

Při návrhu umístění závěsů u stěny je maximální vzdálenost závěsu od stěny rovna 1/2 standardní vzdálenosti pro danou konfiguraci konstrukce. V případě, že stanovená vzdálenost závěsů je větší než 800 mm, je možno první závěs umístit do vzdálenosti max.400 mm od stěny. Je nutno dále zajistit, aby byl závěs umístěn co nejblíže spoji hlavních profilů. První profil od boční stěny musí být vždy hlavní, tzn., že se nepřipouští uložení příčného profilu dlouhého 1200 mm na okrajový profil bez dalších technických opatření.

Upevňovací prostředky musí být dimenzovány tak, aby dokázaly přenést zatížení podhledu na nosnou konstrukci za každých podmínek a zajistily dodržení max.deformací dle příslušných norem. Není možno pro zavěšení podhledu používat šrouby upevněné do hmoždinek, které nejsou určeny pro kotvení do stropní konstrukce. Vždy je nutno použít kotvící prostředky s deklarovanou požární odolností určené pro kotvení do odpovídajícího typu stropní konstrukce a přitom dodržovat maximální vzdálenost závěsů určenou v technických listech. Vždy je nutno odstranit krycí vrstvy na nosné konstrukci (omítku, nástřiky, obklady) tak, aby bylo upevnění v každém případě zakotveno do masivu nosného prvku. Dodavatel kotevních prvků musí dokladovat zatížitelnost prvku obecně a při požáru.

Dále

Upevnění do nosné konstrukce

Používají se následující druhy upevnění:

 • do masivního betonu - stropní hřeby (např.DN 6 fy KNAUF ,KDM 6 fy Kunkel); šroubovací kotvy (HILTI apod.);
 • do dřevěných konstrukcí - doporučuje se kotvit především do svislé boční části dřevěné konstrukce (trámu), při kotvení do vodorovné části se doporučuje použít podložku překrývající oko závěsu; pomocí vrutů (nikoli stavebních rychlošroubů TN) je potřeba dát pozor při upevnění do stropů s rákosovou omítkou, kde je nutno sondami najít nosné trámy stropu, na které se podhled upevní, nikoli do prken záklopu, která jsou často úmyslně a účelově již při instalaci naštípnuta
 • na ocelovou konstrukci,resp.trapézové plechy - do plechů samořeznými šrouby nebo vějířovými kovovými hmoždinkami (vždy do svislé části vlny); speciálními příchytnými svorkami (kotvové NP závěsy); třmínkovými závěsy (např.Caddy)

Za závěsy jsou považována všechna technická řešení, zajišťující zavěšení konstrukce podhledu na nosnou konstrukci stropu nebo střechy prostřednictvím upevňovacích prostředků. Přípustné je použít následující technická řešení:

 • pozinkovaný drát pro rychlozávěsy, který má minimální průměr 4,0 mm
 • závěsy Nonius pro podhledy s velkým zatížením, resp.zatěžované zdola (přetlakem apod.).
 • štěrbinový pásek z ocelového plechu s minimálním průřezem 7,5 mm2
Pro části rychlozávěsů je možno použít pouze pérové oceli dle DIN ISO 898 díl 1 o minimální tloušťce 0,5 mm.

Rychlozávěsy / Závěsy Nonius

Dále

Používaná nosná konstrukce

Používá se nosná konstrukce z

 • profilů vyráběných z ocelového plechu, opatřeného ochranou vrstvou pozinkováním, kde viditelná část je z plechu opatřeného krycí vrstvou barvy (standardní profily V-PH, V-PQ, VENTATEC, DONN, okrajové profily v různém provedení)
 • zvláštní řešení – použití antikorozní konstrukce - je nutno volit v případě, že podhled je umístěn v prostorách hal plaveckých bazénů, balneologických zařízeních a pod. a zvláště tam, kde se používá chemická úprava vody (např. chlorováním). V těchto případech je nutno použít konstrukci chráněnou proti účinkům agresivních chlorových sloučenin, Používá se provedení opatřené speciálním nátěrem , u které je následně potřebné ošetřit i další detaily (především přiřezávané hrany). Kromě toho se doporučuje do realizační smlouvy vložit klauzuli, ve které se objednatel prací (investor) zaváže, že nechá každý rok realizační montážní firmu provést inspekci konstrukce a o provedené kontrole sepsat zápis. Každé tři roky je dále nutno umožnit montážní firmě provést zevrubnou kontrolu konstrukce a o této inspekci sepsat zápis s uvedením všech případných poškození, objevené koroze nebo náznaků koroze, případně dalších závad. Montážní firma takto sepsaný protokol předloží uživateli (zadavatelské smluvní straně) tak, aby bylo možno učinit příslušná opatření. Všechny provedené zápisy a zprávy je třeba archivovat.

Profily musí být dimenzovány tak, aby maximální průhyb nepřesáhl deformace povolené pro příslušnou třídu dle klasifikace ČSN EN 13964. Pokud je investorem nebo projektantem vyžadována menší deformace při daném zatížení, je nutno této skutečnosti přizpůsoben konfiguraci podhledu a dimenzování nosných částí. Nejčastěji to znamená

 • zmenšení vzdáleností mezi závěsy;
 • zmenšení vzdálenosti hlavních profilů

Pro viditelnou konstrukci platí, že při vzdálenosti hlavních profilů nad 600 mm se ukládají příčné profily tak, aby bylo zatížení co nejrychleji přenášeno na hlavní profily, tzn. například, že do příčných profilů 1200 mm dlouhých je možné napojovat pouze profily 600 mm a kratší, nikoliv profily delší (viz obr.):

Dále

Obecné požadavky - napojení na okolní konstrukce

Pro napojení podhledové konstrukce na okolní prvky (nosné stěny, příčky, sloupy, další vodorovné konstrukce) existuje řada technických řešení využívajících typizované prvky, přitom je nutno brát v úvahu, že se většinou jedná i o estetické zakončení podhledové plochy, které zákazník velmi přísně posuzuje. Proto je jeho správné provedení důležité nejen z hlediska funkčnosti, ale i z hlediska vzhledu.

Způsoby řešení a upevnění vycházejí především z charakteru konstrukce, na kterou má být napojení provedeno. Obecně se uvažuje

 • maximální vzdálenost mezi příchytnými body 20 cm (standard) až 62,5 cm (na sádrokartonových příčkách při upevnění do kovových nosných profilů, mezi profily musí být použity vruty s vysokým závitem do sádrokartonu po 20 cm)
 • pokud je požadována požární odolnost podhledu, je možno použít pouze provedení dokladované zkouškou pro použití pro protipožární účely
 • napojení v rozích buď nakoso seříznutými profily nebo natupo přiloženými profily, případně použitím překryvných rohových prvků, nikoliv překrytím okrajových profilů.

Standardní technická řešení napojení na sádrokartonové konstrukce pro jednotlivé požární odolnosti popisuje technický list TL0-001.

Do nosné kovové konstrukce se vkládají desky nebo prvky AMF, které jsou vždy podepřeny ze všech stran nosnými profily. Pokud to požadují provozní podmínky, je nutno desky zajistit proti nežádoucímu pohybu při přetlaku (průvanu nebo při explozi v prostoru pod podhledem) příslušnými prostředky (tlačnými pery apod). V případě, že plochou podhledu prochází vestavěným prvkem (vestavěným svítidlem apod.) je nutno pro zajištění celistvosti podhledu v případě požáru (pokud to technické řešení připouští) použít odpovídající AMF-Soupravu krytu pro vestavěná svítidla. Výjimku tvoří prostupy subtilních prvků (lankových závěsů podvěšených svítidel), které jsou následně zatěsněny sádrovou hmotou. Toto řešení je ale přípustné pouze pod konstrukcemi ocelovými, železobetonovými nebo keramickými, nikoliv pod dřevěnými.